Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 10 2017

6189 9edb 500
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viagwiazdeczka gwiazdeczka

June 08 2017

Jesteś wspaniałym człowiekiem. Moim ulubionym.

Reposted fromlivhanna livhanna viagdziejestola gdziejestola
Inteligentny wszystko zauważa. Głupi wszystko komentuje.
— Heinrich Heine
Reposted fromobliviate obliviate viagdziejestola gdziejestola
0049 4778 500
3630 e626
Reposted fromtfu tfu viairmelin irmelin
1510 847f
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viagwiazdeczka gwiazdeczka
2540 9bf2 500
Reposted fromsilentmaciej silentmaciej viairmelin irmelin
Play fullscreen
zabierz mnie gwiazd ...ten kolejny raz ...
Reposted bygitana gitana
1196 de9e 500
Reposted fromnumbereight numbereight viairmelin irmelin

June 07 2017

3801 b01f
Reposted fromhidingtonight hidingtonight viatake-care take-care
3440 b62f
Reposted fromkarmacoma karmacoma viatake-care take-care
8728 b11f
7206 dec2
Trust.

He didn’t let the pup fall the first time, and so the pup did not hesitate to trust the second time. I love this.

June 06 2017

Uważaj na znajomości, które zaczynają się od głowy. O tych zapoczątkowanych fascynacją seksualną można szybko zapomnieć. O tych, które zaczynają się od rozmów, wymiany myśli i emocji, możesz nigdy nie zapomnieć. Te są trwalsze.
— Magdalena Witkiewicz – Zamek z piasku
Reposted fromLadyKamikaZe LadyKamikaZe viaheartbreak heartbreak
8676 f9a9 500
Reposted fromRockYourMind RockYourMind viajstrbl jstrbl
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl