Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 18 2017

Wierzę, że im bar­dziej się kocha, tym więcej się czy­ni, gdyż miłości, która nie jest niczym więcej niż uczu­ciem, nie mógłbym na­wet naz­wać miłością. 
— Jan Paweł II
Reposted fromjedenascieminut jedenascieminut viaaanetaxx aanetaxx
1439 6b4e
Reposted fromklaudymniaa klaudymniaa viakotfica kotfica

August 14 2017

Czasami najbardziej wyuzdaną fantazją potrafi być chęć, żeby po się położyć, przytulić i zasnąć w czyichś objęciach.
Reposted fromolakocie olakocie viaaanetaxx aanetaxx
4486 c38f 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viakrainakredek krainakredek
5280 9fe2 500
8356 eb3b 500

xkill-you-bitchx:

Ukradzione, ale piękne

3268 6d8c
Są rzeczy od których nie można uciec, jeśli nawet odejdzie się od nich bardzo daleko.
— Haruki Murakami
Reposted frombadblood badblood viaSalute Salute

August 10 2017

August 08 2017

5576 fdab 500
Reposted fromdelgada delgada viaperfectsense perfectsense
9823 39f6 500
(...) nie ma tęsknoty bardziej bolesnej niż tęsknota za tym, czego nigdy nie było.
— Fernando Pessoa
Gdy spotykasz wreszcie tę jedyną osobę, z którą pragniesz spędzić resztę swoich dni, zaczynasz marzyć o tym, by reszta twoich dni rozpoczęła się jak najszybciej.
— R.P. Evans - Szukając Noel
Reposted fromresort resort via100suns 100suns
Reposted fromFlau Flau viatishka tishka
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl