Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 18 2017

6449 020c 500
Reposted fromspring-flow spring-flow viasalami salami
3325 6fad
Reposted fromheroes heroes vianiemaproblemu niemaproblemu
7347 a123 500
Reposted fromumorusana umorusana vianiemaproblemu niemaproblemu
2139 9423
5999 01d8 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viakrainakredek krainakredek
6378 28bc 500
Pewnego razu 50 osób brało udział w seminarium. W pewnym momencie prowadzący przerwał wykład i postanowił przeprowadzić ćwiczenie dla grupy. Rozdał wszystkim balony i poprosił, by każda osoba podpisała markerem balon swoim imieniem. Następnie balony zostały umieszczone w osobnym pomieszczeniu. Teraz uczestnicy weszli do pokoju i zostali poproszeni o znalezienie balonu ze swoim imieniem w ciągu 5 minut. Wszyscy gorączkowo zaczęli szukać popychając się i wpadając na siebie w całkowitym chaosie. W ciągu pięciu minut nikt nie był w stanie odnaleźć balonu ze swoim imieniem. Następnie prowadzący poprosił, by każda osoba podniosła przypadkowy balon i podała go osobie, której imię było na nim napisane. W ciągu kilku minut każdy trzymał swój balon. Prowadzący skomentował wtedy: Dokładnie to samo dzieje się w naszym życiu. Wszyscy gorączkowo poszukują szczęścia, nie wiedząc gdzie ono jest. Nasze szczęście leży w szczęściu innych ludzi. Daj im je, a otrzymasz twoje własne. I to jest cel ludzkiego życia.
Reposted fromvanilka vanilka viapikkumyy pikkumyy
Gdzie są ci mężczyźni?
Reposted fromsiwa siwa viapikkumyy pikkumyy
5887 ba46 500
7336 64e3 500

May 14 2017

Kiedy masz wątpliwości, wybierz najprostsze rozwiązanie.
— Harlan Coben
6422 9e70
Reposted fromtfu tfu viakaemel kaemel
0061 2271
Reposted fromretro-girl retro-girl viasalami salami
2180 dfa8
Reposted frommahiaslsan mahiaslsan viaperfectsense perfectsense
To był cud – po pierwsze, że go znalazłam, a po drugie, że udało mu się sprawić, iż mimo ciężaru przeszłości, jaki wciąż dźwigałam, potrafiłam pokochać mężczyznę tak głęboko, całkowicie i zmysłowo.
— Sylvia Day - Wyznanie Crossa
Reposted from3freya 3freya viatysiace-mysli tysiace-mysli
9784 50f1

Są miejsca, do których nie powinno się wracać.
Są ludzie, o których nie powinno się już myśleć.

Reposted fromemerencja emerencja viatysiace-mysli tysiace-mysli
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl